TEL: 094-999-4263

Privacy Policy for Customer

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแทนเจอรีน


1. แทนเจอรีนให้บริการอะไรบ้าง

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด (แทนเจอรีน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา พัฒนา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยบนสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเป็น “ที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ลูกค้า
โดยที่ แทนเจอรีนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย จากบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ Google, Cisco, Dell Technologies และ VMware

2. บริการของแทนเจอรีน

2.1 บริการ Google Cloud แทนเจอรีนได้รับความไว้วางใจจาก Google ให้เป็นคู่ค้าระดับ Premier Partner เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยในการให้บริการ Google Cloud ซึ่งได้แก่บริการต่างๆ ดังนี้

• Google Workspace
• Maps Platform
• Big Data Analytics
• Apigee
• Cloud Infrastructure
• MapTIST
• บริการเสริมอื่นๆ เช่น Tangerine Log Manager และ Tangerine Message Recall

2.2 บริการติดตั้งและให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าทางด้านผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร อาทิ เช่น Cisco, Dell Technologies และ VMware

2.3 Application Development บริการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ภายในองค์กรให้รองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ การเติบโตของธุรกิจ ในช่องทางดิจิทัล

2.4 Cyber Security Solutions บริการให้คำปรึกษาและออกแบบ Solutions ทางด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้องค์กรพร้อมรับมือกับการถูกโจมตีทาง Cyber

2.5 IoT บริการให้คำปรึกษาและออกแบบ Solutions ทางด้าน IoT เพื่อนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แทนเจอรีนได้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา พัฒนา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยบนสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายเป็นที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า แทนเจอรีนมีความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า บริการของแทนเจอรีน ได้แก่ บริการ Google Cloud มีความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยในระดับสากลเพราะได้รับการตรวจประเมินและรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระในระดับสากลครอบคลุมในทุกมิติ รวมทั้งบริการติดตั้งและให้การสนับสนุนสำหรับ Solutions และ บริการต่างๆซึ่งแทนเจอรีนได้ให้ความสำคัญต่อการกำหนดมาตรการเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่แทนเจอรีนให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของแทนเจอรีนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นการแสดงความพร้อมของแทนเจอรีน ในการปฏิบัติตามผลการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ด้วย

1. หลักพื้นฐานสำคัญเพื่อคุ้มครอง Privacy และ Information Security

แทนเจอรีนได้ให้บริการที่เป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบสารสนเทศที่ต้องมีความปลอดภัยในระดับสากล ในการให้บริการจึงต้องวางอยู่บนหลักพื้นฐานสำคัญเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) และความมั่นคงปลอดภัย (Information Security) 3 ประการ ดังนี้

1.1 Confidentiality การรักษาความลับ

1.2 Integrity การรักษาความถูกต้องครบถ้วน

1.3 Availability สภาพพร้อมใช้งาน

2. การตรวจประเมิน และการรับรองตามมาตรฐานสากล

2.1 บริการ Google Cloud ผ่านการตรวจประเมิน และผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล

บริการ Google Cloud วางอยู่บนหลักการของการให้ความสำคัญต่อหลัก Confidentiality, หลัก Integrity, และหลัก Availability โดยเป็นบริการที่ได้รับการประเมินและผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการว่า ระบบที่ให้บริการนั้น มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการดูแลความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล อันได้แก่มาตรฐานดังต่อไปนี้

• ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems: ISMS)
• ISO/IEC 27017
(Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services)
• ISO/IEC 27018
(Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII)
in public clouds acting as PII processors)
• PCI DSS (Payment Card Industry (PCI)
• Data Security Standards (DSS))
• SOC 1 (Security Operation Center)
• SOC 2 (Security Operation Center)
• SOC 3 (Security Operation Center)
• CSA Star
• California Consumer Privacy Act (CCPA)
• GDPR (General Data Protection Regulation)

2.2 ส่วนบริการอื่นๆ ของแทนเจอรีนนอกเหนือจากบริการ Google Cloud ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 นั้น แทนเจอรีนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ รักษาความมั่นคงปลอดภัยเอาไว้ด้วยเช่นกัน

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (The Personal Data Protection Act B.E.2562: PDPA) มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้กำหนดหลักการสำคัญ เอาไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

3.1    การกำหนดความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลว่าหมายถึงอะไรบ้าง และมีกี่ประเภท

3.2    การดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น

3.3   สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าถึง (access) และปรับปรุงแก้ไข (update) รวมทั้งลบ (delete) ข้อมูลส่วนบุคคล

3.4   หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ และไม่รวมถึงข้อมูลสำหรับใช้ติดต่อในทางธุรกิจ เช่น ชื่อที่อยู่ของบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท   เป็นต้น

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประกันสังคม เป็นต้น
ข้อมูลชีวภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกันบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า (face recognition) ข้อมูลจำลองม่านตา (iris) ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ (finger print) เป็นต้น

4.2 ข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลนั้นได้ทางอ้อม
ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เช่น ข้อมูลสองชุดที่อยู่ในระบบเดียวกันหรือต่างระบบกันแต่เอาใช้ประกอบกันแล้วสามารถเชื่อมโยงระบุไปยังตัวบุคคลนั้นได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้โดยตรง และอาจระบุตัวบุคคลนั้น ได้โดยอ้อม
5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หรือกระทบต่อความรู้สึก (sensitive data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ข้อมูลพันธุกรรม หรือข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น

6. การเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งต้องดำเนินการโดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้เป็นอย่างอื่น

7. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่น

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งหมายถึงการดำเนินการใดๆ ในการใช้วิธีการโดยอัตโนมัติในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย แก้ไข และให้ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

9. การใช้มาตรการความมั่นคงปลอดภัย

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยโดยมิชอบหรือเพื่อมิให้มีการรั่วไหลของข้อมูล

10. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

หรือนอกราชอาณาจักร ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

11. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ระบุถึงโดยตรง หรืออาจระบุถึงโดยทางอ้อม เช่น รหัสผ่าน ซึ่งต้องใช้ร่วมกับข้อมูลอีกชุด คือ ชื่อ สกุลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จึงจะรู้ได้ว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นใคร

12. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

คือ บุคคลซึ่งมีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีหน้าที่ในการดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการลบข้อมูลส่วนบุคคล

13. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  แทนเจอรีนจึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้างต้น ดังนี้

 

1. การเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

แทนเจอรีนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยจะเก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบรายละเอียดนั้นอยู่แล้ว โดยรายละเอียดดังกล่าวจะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

1.1 วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ หรือเปิดเผย

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

1.3 กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา รวมทั้งแจ้งถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย

1.5 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่นใด ที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

2. การใช้ Cookies

เว็บไซต์แทนเจอรีนมีการใช้คุกกี้ (Cookies) ซึ่งเป็น ไฟล์ข้อมูลเล็กๆ (Text File) ที่สร้างขึ้น เพื่อบันทึกหรือรับรู้ว่า มีการใช้งาน หรือเรียกดูเว็บไซต์ของแทนเจอรีนจากไหนบ้าง ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์แทนเจอรีนสามารถบริหารจัดการ browser cookies ด้วยการตั้งค่าของ browser โดยส่วนใหญ่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการว่า จะสามารถตั้งค่าป้องกัน browser ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในการยอมรับ Cookies ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงการตั้งค่าให้ Browser แจ้งลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเมื่อได้รับ Cookies ใหม่ อย่างไรรวมทั้งการไม่ยอมรับ Cookies ใหม่ และสามารถลบ Cookies ของเว็บไซต์แทนเจอรีนได้เมื่อต้องการ 

3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

ในกรณีที่แทนเจอรีนมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวบข้อมูลจากแหล่งอื่น โดยมิได้เก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมิใช่กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด  

แทนเจอรีนจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นเพียงเท่าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของแทนเจอรีน โดยจะมีการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ชักช้า หรือมีการประกาศเอาไว้อย่างชัดแจ้งในเว็บไซต์ ของแทนเจอรีนสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ เช่น  

3.1 การศึกษาวิจัย หรือสถิติ

3.2 การขายและการตลาด (Sales and Marketing)

3.3 การโฆษณา (Advertising)

3.4 การรับสมัครงาน (Recruitment)

3.5 การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้แทนเจอรีนจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักการว่า บุคคลใดที่แชร์ข้อมูลเท่าที่จำเป็นให้กับแทนเจอรีนโดยบุคคลดังกล่าวต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการใดๆ ตามหลักความถูกต้องชอบธรรม และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดด้วยเช่นกัน

4. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แทนเจอรีนจะดำเนินการเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้มีการแจ้ง แล้วแต่กรณี ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อน เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย แทนเจอรีนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

4.1 บริษัทในเครือ

4.2 พันธมิตรทางธุรกิจ

4.3 ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ทั้งในและต่างประเทศ

4.4 หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว แทนเจอรีนจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่แทนเจอรีนได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่แทนเจอรีนได้รับจากท่าน จะถูกเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล (Cloud) ของผู้ให้บริการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแทนเจอรีนไปยังผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลภายนอกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ความปลอดภัยในการเก็บรักษา บริการเรียกข้อมูล และเพื่อการสำรองข้อมูล ซึ่งแทนเจอรีนได้ตรวจสอบและเลือกผู้ให้บริการอย่างรอบคอบและมีข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขอบเขตการประมวลผลข้อมูลกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แทนเจอรีน จะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่แทนเจอรีนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้งแทนเจอรีนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ แทนเจอรีนอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลผู้ใช้บริการ รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของแทนเจอรีน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ แทนเจอรีนอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่แทนเจอรีนเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

แทนเจอรีนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และตามหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ในกรณีที่มีการดำเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัย แทนเจอรีนอาจต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุด ซึ่งรวมถึงระยะเวลาที่เป็นไปได้ในการยื่นอุทธรณ์ด้วย หลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือเก็บถาวรตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต โดยหลังจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีกฎหมายให้สามารถเก็บได้อีกต่อไป แทนเจอรีนจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

6. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการส่งหรือมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ แทนเจอรีนจะดำเนินการเพียงเฉพาะกรณีที่ประเทศนั้นๆ มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศกำหนด เว้นแต่ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับทราบถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางที่ไม่เพียงพอนั้นแล้ว

ทั้งนี้แทนเจอรีน จะดำเนินการโดยการใช้มาตรการข้างต้นกับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สำหรับการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการ หรือเครือธุรกิจเดียวกันเพื่อการประกอบกิจการหรือธุรกิจร่วมกัน โดยในกรณีดังกล่าว แทนเจอรีนจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม สามารถบังคับตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ และมีมาตรการเยียวยาทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

7. การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

แทนเจอรีนไม่อาจให้บริการกับผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะใช้บริการภายใต้การดูแลหรือได้รับความเห็นชอบจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเท่านั้น  

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แทนเจอรีนให้ความสำคัญสูงสุดต่อการประยุกต์ใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการให้บริการกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การแชร์ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทำสำเนา หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยิ่งไปกว่านั้น แทนเจอรีนขอให้ความมั่นใจกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ว่า บริการของแทนเจอรีนนั้น ได้รับการรับรองและได้มีการดำเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 5 โดยมีการทบทวนและตรวจประเมินเพื่อยกระดับให้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนั้น ให้เหมาะสมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความซับซ้อนของภัยคุกคามทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมได้ รวมทั้งมีสิทธิขอแก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้มีการจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ และมีสิทธิขอให้มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่ขัดต่อข้อกำหนดอื่นใดซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลบ หรือทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ กรณีหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคค

3. ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล แต่การเพิกถอนความยินยอมนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงผลกระทบของการถอนความยินยอมนั้น

10. การดำเนินการ เมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

แทนเจอรีนได้จัดให้มีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่จะกระทำได้ เว้นแต่การละเมิดดังกล่าวไม่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และในกรณีที่มีการละเมิดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ก็ได้จัดให้มีมาตรการให้มีการแจ้งเหตุการละเมิดให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ พร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้า หรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

11. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แทนเจอรีนได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อให้ทำหน้าที่บริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อกำหนดในกฎหมาย (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12. ธรรมาภิบาลในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล (Data Governance)

แทนเจอรีนให้ความสำคัญกับกระบวนการทำให้เกิดธรรมมาภิบาลในการกำกับดูแลการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งโดยการให้อิสระในการทำหน้าที่ตามกฎหมายของ DPO รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบ การให้บริการของแทนเจอรีนที่ให้มีการประเมินการดำเนินการใดๆ โดยผู้ตรวจสอบอิสระซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล และระบบของแทนเจอรีนได้ผ่านมาตรฐานการรับรองตาม ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems: ISMS) 

แทนเจอรีนจึงได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการลบ การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล เช่น การลบข้อมูลใน Cookies เป็นต้น หรือเป็นไปตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้มีการดำเนินการเก็บรวบรวมโดยไม่ต้องขอความยินยอม และมีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

  1. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษา วิจัย
  2. เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  4. เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  5. กรณีจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น ในการปฏิบัติตามกฎหมายเวชศาสตร์ป้องกัน การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือเพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข หรือการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอื่น หรือประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

13. การติดต่อกับแทนเจอรีน

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
23 Fl., Bangkok Insurance Building, 25 Sathorn Tai Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel: +66 2 285 5511
Email: dpo@tangerine.co.th